2019-05-09

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Poniżej znajduje się odnośnik do pisma ogólnego ESP na platformie ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP


Adres skrytki na ePUAP: /popzlub/skrytka

 

U W A G A:


W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie:

 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

 

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres popz@powiat-lubin.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 

3. Dostarczenie dokumentów w wersji elektronicznej w godzinach 8:00 – 16:00 w sekretariacie przy ul. Składowej 3 w Lubinie na następujących nośnikach danych:


1) Pamięć masowa USB
2) Płyta CD/DVD

Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, wszystkie pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip). Urzędowe Poświadczenie Odbioru może zostać przekazane w postaci papierowej sporządzonym przez pracownika Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie lub wysłane na wskazany przez Interesanta adres poczty elektronicznej lub zapisane na odrębnym nośniku danych (pamięć masowa USB) dostarczonym przez Interesanta.

 

WYMAGANIA dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie:

 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

2. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, XLS, DOCX, XLSX, RTF

2. ODS, ODT, ODP

3. TXT

4. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

5. PDF

6. ZIP

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB.

 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie (popz@powiat-lubin.pl lub dowolny inny adres w domenie powiat-lubin.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się